avatar
Untitled

Guest 72 29th Nov, 2019

MARKUP 1.11 KB
                      
             Option Explicit

Sub GetLastNames()

  Dim sCellValue As String
  
  Dim sCapitalWord As String
  Dim sSplitValue As Variant
  Dim i As Integer, j As Integer, iColumnWithNames As Integer, iLastNameColumn
  
  'ange kolumnnummer som innehåller fullständiga namnet
  iColumnWithNames = 1
  
  'Ange vilken kolumn resultat ska skrivas till.
  'OBS! Alla värden som finns i cellerna skrivs över!
  iLastNameColumn = 5
  
  
  For i = 1 To 10000
    sCellValue = Cells(i, iColumnWithNames).Value
    If sCellValue Like "" Then Exit Sub
    
    Dim sSplitValues As Variant

    sSplitValues = Split(sCellValue, " ")
    For j = LBound(sSplitValues) To UBound(sSplitValues)
      sSplitValue = sSplitValues(j)
      If sSplitValue Like UCase(sSplitValue) Then
        Cells(i, iLastNameColumn).Value = Right(sCellValue, Len(sCellValue) - InStr(sCellValue, sSplitValue) + 1)
        GoTo nexti
      End If
    Next j
nexti:
  Next i
  
End Sub
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data
Recent Pastes