avatar
Untitled

Guest 14 6th Nov, 2019

MARKUP 2.41 KB
                      
             clear
format shortG

% 3.1 Statická analýza nosníka
% b.) MKP model v Matlabe


% Geometrické parametre   
l = 1;                       % dĺžka nosníka
b = 0.03;                      % šírka nosníka
h = 0.01;                  % výška nosníka
A = b*h;              % prierezová plocha nosníka
Jz = 1/12 * b * h^3;          % kvadratický moment plochy nosníka

nE = 100;         % počet elementov (dielikov) pozdĺž dĺžky nosníka
lE = l/nE;             % dĺžka elementu nosníka


% Materiálové parametre
E = 2.1e11;             % Youngov modul pružnosti ocele


% Matica tuhosti
nD = 2*nE;                % počet stupňov voľnosti
kE = 2*E*Jz/lE^3;             % elementová tuhosť

K = zeros(nD,nD);

for j = 1:nE
  KEL = [ 6  , 3*lE  , -6  , 3*lE ;
      3*lE , 2*lE^2 , -3*lE , lE^2 ;
      -6  ,-3*lE  , 6  , -3*lE ;
      3*lE , lE^2  , -3*lE , 2*lE^2 ]; 
  % lokálna matica tuhosti rovinného nosníkového prvku (v_i, fi_i, v_j, fi_j)
    
  jj = 2*j - 1;
  pLM = [ jj, jj+1, jj+2, jj+3 ]; 
  % pozícia lokálnej matice tuhosti v globálnej matici tuhosti
  
  KEG = zeros(nD+2, nD+2);
  
  KEG(pLM,pLM) = kE * KEL; 
  % vytváranie globálnej matice tuhosti (lokálna matica tuhosti vkladaná na príslušné miesta)
  
  K = K + KEG(3:nD+2, 3:nD+2);
  % nosník votknutý na jednom konci (prvé dva DOF sú vynechané - vertikálne posunutie a natočenie)
end


% Priehyb na voľnom konci nosníka
F0 = 100;                   % veľkosť sily
f = zeros(size(K,1),1);  
% vektor zovšeobecnených síl (aj sily aj momenty)
f(end-1) = F0;   % sila aplikovaná na konci nosníka vo vertikálnom smere

u = K^-1 * f;           % vektor zovšeobecnených posunutí
y_fe = u(end-1);      % posunutie vo vertikálnom smere na konci nosníka
display(y_fe)
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data
Recent Pastes